Rami B. Ibrahim

Address:
MSUCOM, DMC Detroit
4707 Saint Antoine St, Box 402
Detroit, MI

 (313) 578-9670
 ribrahim@msu.edu